INFOMAYA

Le LXII legislatura tu aprobartaj túumben nu’ukbesajilo’ob ti’al u kalanil xko’olelo’ob

2021-05-04

Tu noj kaajil Jo’, u lu’umil Yucatán, 4 ti’ mayo tu ja’abil 2021.


Táan Sesión ordinaria ti’ u k’iinil martes, le LXII legislatura tu aprobartaj junp’éel dictameni jo’op’éel iniciativas  ti’al u jeltúumbensa’al le a’almajt’aan Ley de acceso de la mujeres a una vida libre de violencia tu yóolal túumben tusbeelil je’ex bix le u beeta’al le u tsolxookil le caso ikil u pech’ óolta’al xko’olelo’ob, le u we’et’el loobil violencia institucional, le loobil violencia obstétrica, le beeta’al u tsolnu’ukil kalanil ma’ u pech’ óolta’al xko’olelo’ob, yéetel u jan túuxta’al kaláantbilo’ob le ken u muk’yajt loobil.

Le u Diputadai. PRI Karla Franco Blanco tu tsolaj, le u iniciativa ti’al u beetal le u tsolxookil le u pech’ óolta’al xko’oleo’ob ku tusbeelta’al u táakmukta’al bix kun k’ajóolta’al le loobil, tu’ux ila’ab le u wíinkilal, ichil u láak’ ba’alo’ob k’a’ana’an ti’al u yantal u tsolxookil ti’al u beeta’al u nu’ukbesajil kalanil, u sasilkúunajil yéetel u beeta’al justicia.

Táan tribuna le u Diputadai PRI María Moises Escalante tu tsolaj, le u propuestao ku t’aan u yóolal u k’a’ana’anil u beeta’al le u tsolnu’ukil meyaj ti’al u kaáanta’al, u sasilkúunta’al yéetel u kuuch bo’olil le loobil Violencia laboral, acoso yéetel hostigamiento sexual tu kúuchilo’ob meyaj, u k’áat ya’ale táan u ts’a’abal u páajtalil ti’ xko’olelo’ob u béeytal u tak poolo’ob le kéen u muk’yajtiko’ob le pech’ óolalila’
 

Le u Presidentai le Comisión ti’al Igualdad ti’ Genero Milagros Romero Bastarrachea tu tsolaj le u iniciativaI le loobil Violencia institucional ,12 diputadas yéetel juntúul Diputado k’ubej, ku tojtáantik u je’ets’el u kuuch meyaj jejeláas Jolp’o’opilo’ob estatales ýeetel municipales u kaláantiko’ob u páajtalil xko’oleo’ob ti’al u kuxtalilo’ob xma’a pech óolail, ti’al u kaláantalo’ob

Junpáayile’ ku jeltúumbensa’al le a’almajt’aano’ob tu yóolal le loobil violencia obstétrica ti’al u je’ets’el kuuch meyaj ti’ u Jolpo’opil u molayil ts’aakankil u beetik jejeláas nu’ukbesajilo’ob ti’al u kaláanta’al yéetel ma’ u seen pech’ óolta’al xko’lel’ob tu jejeláas kúuchil ts’aakankil, u ts’a’abal u páajtalil u beetal u tak poolil le loobilob.

Tu tsooke’ Romero Bastarrachea tu ya’alaj, le iniciativa ti’al u túuxta’al kaláantbij wá órdenes de protección k’uba’an tumen u Diputadosil PRI yéetel le Dip. Enrique Castillo Ruz  ku tojtáantik u k’e’exel buka’aj u xáanchajil le ordenes ti’al protección de emergencia, le de  72 horasob ku máansal tak 60 k’iino’ob, beey xan ku yéemsa’al de 8 tak kamp’éel hora u jan túuxta’al kalantbij juntúul xko’olel le kéen u muk’yajt pech’ óolail.

Tu súutukil u t’aane le u Diputadai. PAN Kathya bolio Pinelo tu chíimpoltaj le u meyaj xaak’alil ti’al u jeltúumbensa’al le a’almajt’aano’o’b tumen ku kaláantik u páajtalil xko’olelo’ob, tu tsolaj, ichil u k’iinilo’obil le contingencia tu yóolal le u k’oja’anil covid 19 le u loobilta’al xko’olelo’ob nonojchajil, beey xan  le t’aan ku k’a’amal ti’ 911tak tumen tak mejen ch’úupalalbeetik , na’ak tak 36%

Táan le plenariao’ob túuxta’ab ti’ le Comisión ti’ Puntos Constitucionales Yéetel Gobernación le iniciativa ti’al u jeltúumbensa’al le u noj a’almaj’taanilu lu’umil Yucatán, le u a’almajt’aanil Poder Legislativo yéetel u Reglamentoi ti’al u tusbelta’al u k’ubik u informei u meyaj le u Presidentei le Tribunal Electoral; beey xan túuxta’ab le iniciativa ti’al u jeltúumbensa’al le artículos 6 yéetel 119 ti’ le u a’almajt’aanil Notariado tu yóolal u je’ebel escribanías publicas

Ti’ le comisión ti’al Vigilancia u cuenta pública, Transparencia yéetel Anticorrupción le u cuentai publica 2020 túuxta’ab tumeen u molayilo’ob Jala’achil, Ayuntamientos yéetel jejeláas u molayilo’ob municipales, estatales yéetel Organismo autónomos

Ti’ le comisión ti’ Justicia yéetel Seguridad Publica túuxta’abti’ le iniciativa ti’al u jeltúumbensa’al le u Codigo Penal k- lu’umil tu yóolal Feminicidio, ti’ le Comisión ti’ Desarrollo Agropecuario túuxta’abti’ le iniciativa ti’al u jeltúumbensa’al u a’almajt’aanil Ley de Desarrollo social k lu’umil tu yóolal u tóoch’pajta’al u ko’onol u yich pak’áalo’ob k lu’umil


Ichil asuntos generalese le Diputada Yusira Cab Ucan t’aanaj ichil maya yéetel kastelan t’aan ti’al u tsolik le iniciativa tu yáax k’ubaj keet yéetel le Diputado Felipe Cervera Hernández ku kaxantik u tóoch’ pajal yéetel u k’a’ayta’al u ko’onol u yich jejeláas paak’áalil ku beeta’al wey t- lu’umil


Tu tsolaj, ku k’áatik ka jeltúumbensa’ak le u ka’a jaatsilil le artículo 86 ti’ le a’almajt’aano’ob ti’al u tusbelta’al u je’ebel u láak’ kúuchilo’ob ti’al u k’o’onol le ba’alo’ob ku pa’ak’alo’ob wey t- lu’umil je’ex bix ti’ le Centrales de abasto, mercados, postas ganaderas, beey xan ku k’áatik ka’a jeltúumbensa’ak le articulo 93 ti’al u je’ets’el tusbeelil meyaj ti’ Jala’achil yéetel ti’ u molayilo’ob ti’al u ts’áaiko’ob áantajil ti’al koonolil keet yéetel le programas ti’ Gobierno FederalLe Dip Milagros Romero Bastarrachea na’ak tribuna u k’a’as, yaan iniciativas pendientes u xak’alta’al je’ex bix le matrimonio igualitario, tu tsolaj jump’éel noj páajtalil ti’al tuláakal kajnáalo’ob.

QUEREMOS SABER DE TI, DEJA TU MENSAJE